Urvals- och bedömningskriterier

Utöver de förkunskaper gällande behörighet som krävs innefattar även urvalsprocessen nedanstående kriterier och steg. Märk att urvalsprocessen ser olika ut för respektive yrkeshögskoleutbildning.

I listan nedan hittar du urvals- och bedömningskriterier för utbildningar inom yrkeshögskolan. Information kring urvalsprocessen för högskola hittar du här.

 


Byggingenjör

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betyg

Totalt kan urvalsgrunden betyg ge max 15 poäng.

 • Minst betyg VG i Svenska A/svenska som andraspråk, alternativt betyg C i Svenska 1 ger 3 poäng.
 • Minst betyg VG i Matematik A, alternativt betyg C i Matematik 1 ger 3 poäng.
 • Minst betyg G i Matematik B, alternativt minst betyg E i Matematik 2 ger 6 poäng.
 • Minst betyg VG i Engelska A, alternativt betyg C i Engelska 5 ger 3 poäng.

Särskilt prov

Totalt kan urvalsgrunden särskilda provet ge max 50 poäng. Provet består av uppgifter där den sökande testas i matematik, kommunikation, svenska, datoranvändning och problemlösningsförmåga. Syftet med provet är att bedöma hur väl den sökande kommer att ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande poängsätts med 1–10 poäng på respektive testområde.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 20 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för det särskilda provet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen på Campus Varbergs hemsida. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20% av de antagna kan komma från gruppen enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde till utbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Vid lika poäng viktas det särskilda provet högre än betyg.

Digital kommunikatör

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkända betyg i En B, Ma A, Sv A/Sv B alternativt En 6, Ma 1a/1b/1c, Sv 1 /Sv 2.

Samt datorkunskap alternativt Information och kommunikation eller motsvarande. Detta bedöms via ett självskattningsformulär.

Minst ett års arbetslivserfarenhet inom media, kommunikation och marknadsföring om minst halvtid.​

Urvalsgrunder

Särskilt prov

Totalt kan det särskilda provet ge max 25 poäng.

Provet består av uppgifter, där den sökande testas i problemlösningsförmåga, kommunikation, ansvar, initiativförmåga och samarbete. Syftet med provet är att bedöma hur väl den sökande kommer att ha förmåga att tillgodogöra sig kurserna som ställer höga krav på dessa förmågor. Två testledare poängsätter gemensamt förmågorna, med 1-5 poäng utifrån givna kriterier.

Yrkeserfarenhet

Totalt kan yrkeserfarenhet ge max 30 poäng.

Yrkeserfarenhet som kommunikatör/informatör eller liknande

25 månader eller mer på heltid = 30 poäng.

13–24 månader på heltid = 25 poäng.

6–12 månader på heltid = 20 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Drifttekniker – biogas och vattenrening

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Ma B och En A alternativt Sv 1, Ma 2a/2b/2c och En 5.

Urvalsgrunder

BETYG

Betyg max 40 poäng.

Lägst betyg G i matematik B, eller lägst betyg E i matematik 2a, 2b, 2c eller motsvarande = 30p.

Lägst betyg G i matematik C, eller lägst betyg E i matematik 3b, 3c eller motsvarande = 40p.

Det är endast ett av betygen som ger poäng. Om man har läst både B och C-kursen, eller både matematik 2 och 3 ger det alltså totalt 40 poäng.

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning max 30 poäng.

Godkänd examen från gymnasieskolans El- och energiprogram, Teknikprogram, Naturvetenskapligt program, Byggprogram eller motsvarande = 30p.

Godkänd slutförd utbildning från övrig El- och energiutbildning, Teknikutbildning, Naturvetenskaplig utbildning, Byggutbildning, eller motsvarande = 20p.

Genomförd eftergymnasial teknisk utbildning, med godkända resultat = 10p

YRKESERFARENHET

Yrkeserfarenhet max 40 poäng.

25 månader eller mer av yrkeserfarenhet inom energibranschen på heltid = 40p.

13-24 månaders yrkeserfarenhet inom energibranschen på heltid = 35p.

6-12 månaders yrkeserfarenhet inom energibranschen på heltid = 30p.

eller

25 månader eller mer yrkeserfarenhet inom teknisk bransch på heltid = 30p.

13-24 månaders yrkeserfarenhet inom teknisk bransch på heltid = 25p.

6-12 månaders yrkeserfarenhet inom teknisk bransch på heltid = 20p.

eller

Arbetslivserfarenhet inom annan bransch 6 månader eller mer avyrekserfarenhet på heltid = 10p.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

 

Elkonstruktör

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Ma B alternativt Ma 2a/2b/2c eller godkänt betyg i Energiteknik 1 och Praktisk ellära eller Ellära A, Ellära B och Växelström trefas eller ett års yrkeserfarenhet från elbranschen. Deltid omräknas till heltid.

Urvalsgrunder

Betyg

Urvalet kan ge max 20 poäng.

Godkänt betyg i matematik C, alternativt matematik 3b eller 3c = 10 poäng.

Godkänt betyg i matematik D, alternativt matematik 4 = 20 poäng.

Särskilt prov

Urvalskriteriet kan ge max 40 poäng.

Särskilt muntligt prov där förutsättningarna att klara utbildningen klargörs med behöriga sökanden. Det muntliga provet görs utifrån ett strukturerat frågeformulär där möjligheten till subjektiva bedömningar minimeras. De egenskaper som bedöms är: samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, branscherfarenhet, teknikintresse, förståelse för yrkesrollen, studiemotivation.

Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 15 poäng.

Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 30 poäng.

Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 poäng.

Tidigare utbildning

Urvalskriteriet kan ge max 30 poäng.

Godkänd examen från gymnasieskolans naturvetenskapliga program, tekniskt program eller elprogram = 30 poäng.

1 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 10 poäng.

2 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 20 poäng.

3 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 30 poäng.

Med relevant utbildningsområde avses här utbildningsområde inom någon teknisk inriktad utbildning.

Yrkeserfarenhet

Urvalskriteriet kan ge max 30 poäng.

12 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid = 10 poäng.

13-24 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid = 20 poäng.

25< månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid= 30 poäng.

Med relevant arbetslivserfarenhet avses här arbetslivserfarenhet inom något tekniskt område. Deltid räknas om till heltid.

 

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

 

 

Energitekniker med specialisering vindkraft

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.Betyg

Totalt kan betyg ge max 15 poäng. Betyget C eller högre ger 3 poäng på vardera kurs:

 • Matematik 1, eller motsvarande.
 • Svenska 1, eller motsvarande.
 • Praktisk ellära, eller motsvarande.
 • Engelska 5, eller motsvarande.

Särskilt prov

Totalt kan det särskilda provet ge max 50 poäng. Provet består av uppgifter där den sökande testas i matematik, kommunikation, svenska, datoranvändning och problemlösningsförmåga. Syftet med provet är att bedöma hur väl den sökande kommer att ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande poängsätts med 1–10 poäng på respektive testområde.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 20 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för det särskilda provet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen på Campus Varbergs hemsida. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20% av de antagna kan komma från gruppen enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde till utbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Vid lika poäng viktas det särskilda provet högre än betyg.

 

Järnvägsprojektör

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Ma B alternativt Ma 2a/2b/2c eller godkänt slutbetyg från El- och energiprogrammet med godkänt betyg i de programspecifika elkurserna.

Urvalsgrunder

BETYG

Urvalet ger max 20 poäng.

Godkänt betyg i matematik C, alternativt lägst betyg E i matematik 3b eller 3c = 10 poäng.

Godkänt betyg i matematik D, alternativt lägst betyg E i matematik 4 = 20 poäng.

SÄRSKILT PROV

Det särskilda provet kan ge max 40 poäng.

Särskilt prov där det klargörs hur väl de behöriga sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Provet görs utifrån ett test där egenskaperna samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och problemlösningsförmåga bedöms.

Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 0 poäng.

Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 10 poäng.

Bedöms ha mycket goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 25 poäng.

Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 poäng.

TIDIGARE UTBILDNING

Urvalet tidigare utbildning kan ge max 30 poäng.

Godkänd examen från gymnasieskolans Naturvetenskapliga program, Teknikprogrammet eller Elprogrammet = 30 poäng.

1 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 10 poäng.

2 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 20 poäng.

3 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 30 poäng.

Yrkeserfarenhet

Urvalskriteriet yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng.

12 månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom teknisk yrke på heltid = 10 poäng.

13–24 månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom teknisk yrke på heltid = 20 poäng.

25< månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom teknisk yrke på heltid = 30 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Komposittekniker

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Ma B, Sv B alternativt Ma 2a/2b/2c, Sv 2. För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​.​

Urvalsgrunder

Betyg

Urvalet betyg kan ge max 10 poäng. Meritvärde från gymnasieskolans Teknikprogram, Industriprogram, Hotell- och restaurangprogram eller Restaurang- och livsmedelsprogram.

Meritvärde 10.00–12.99 = 4 poäng.

Meritvärde 13.00–15.99 = 6 poäng.

Meritvärde 16.00–18.99 = 8 poäng.

Meritvärde 19.00–20.00 = 10 poäng.

Särskilt prov

Det särskilda provet kan ge max 40 poäng. Särskilt prov där förutsättningarna att klara utbildningen klargörs med behöriga sökanden. Provet görs utifrån ett test där egenskaperna samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och problemlösningsförmåga bedöms.

Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 0 p.

Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 10 p.

Bedöms ha mycket goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 25 p.

Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 p.

Tidigare utbildning

Urvalet tidigare utbildning kan ge maximalt 10 poäng.

Teknikprogrammet eller Industriprogrammet = 10 poäng .

Hotell- och restaurangprogrammet = 5 poäng.

Hantverksprogrammet = 5 poäng.

Annan teknikutbildning omfattande minst 6 månader på heltid = 5 poäng.

Yrkeserfarenhet

Urvalskriteriet yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng.

Yrkeserfarenhet från tekniskt område:

1–2 år heltid: 10 poäng.

2–5 år heltid: 20 poäng.

Mer än 5 års erfarenhet på heltid: 30 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Mätningstekniker

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

Totalt kan urvalsgrunden betyg ge max 12 poäng

 • Minst betyg VG i Svenska A/svenska som andraspråk, alternativt betyg C i Svenska 1 ger 3 poäng.
 • Minst betyg VG i Matematik B, alternativt minst betyg C i Matematik 2 ger 6 poäng.
 • Minst betyg VG i Engelska A, alternativt betyg C i Engelska 5 ger 3 poäng.

Särskilt prov

Totalt kan urvalsgrunden särskilda provet ge max 50 poäng. Provet består av uppgifter där den sökande testas i matematik, svenska, engelska, datoranvändning och problemlösningsförmåga. Syftet med provet är att bedöma hur väl den sökande kommer att ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande poängsätts med 1–10 poäng på respektive testområde.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 20 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för det särskilda provet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen ansökan till utbildningen på Campus Varbergs hemsida. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20% av de antagna kan komma från gruppen enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde till utbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Vid lika poäng viktas det särskilda provet högre än betyg.

Medicinsk sekreterare

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskild behörighet

Godkända betyg i Sv B, En B, Ma A alternativt Sv 2, En 6, Ma 1a/1b/1c.

Urvalskriterier

Särskilt prov

Det särskilda provet kan ge max 30 poäng och består av tre delar:

 • Svenska
 • Engelska
 • Datoranvändning

Testerna i svenska grundar sig i svenskaförståelse, därmed är de svåra att förbereda sig på. Testerna görs då det inom yrket är viktigt med god svenskaförståelse. Testerna i engelska består av läs- och ordförståelse. Testerna i dator fokuserar på datorkunskap inom skriv- och layoutmoment, vilket också är en viktig faktor i ert kommande yrke. Viktigt att poängtera är att snabbhet på tangentbordet samt fingersättning inte poängbedöms.

Samtliga behöriga sökande kallas till antagningstesterna. Motivet till detta särskilda urvalsverktyg är att se vilka av de sökande som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 30 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas särskilt prov i svenska högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.