I enlighet med skollagen ska utbildningsanordnare som bedriver utbildning varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de studerande som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärder enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Yrkeshögskolan på Campus Varberg är en skola där man blir respekterad för den man är. Alla medarbetare bidrar i sitt dagliga arbete aktivt till att det demokratiska uppdraget skolan har och som uttrycks i lagar, utbildningsplan och förordningar genomförs. Alla studerande och medarbetare behandlas lika. Ingen, varken studerande eller medarbetare, utsätts för diskriminering, hot eller kränkande behandling. Detta uppnås genom information/dialog om diskrimineringsgrunderna och om kränkande behandling, samt konsekvenser vid hot, antydan till hot, fysisk eller psykiskt våld eller dylikt. Informationen/dialogen når alla som är verksamma inom skolan både studerande och medarbetare. Alla vet till vem man vänder sig om något trots allt inträffar.

Rektor kan meddela att en studerande vid yrkeshögskolan tills vidare ska avskiljas från utbildningen och Campus Varberg om den studerande ej följt likabehandlingsplanen.

Ladda hem Likabehandlingsplan för yrkeshögskolan