Yrkeshögskoletuderande som önskar tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser ska begära detta skriftligen, där det ska framgå vilka delar och kursmoment som den studerande begär tillgodoräknande för.

Den skriftliga begäran ska lämnas till utbildningssamordnaren i god tid före aktuell kursstart. Till den skriftliga begäran ska intyg bifogas, som styrker de kunskaper, färdigheter och kompetenser som tillgodoräknandet gäller. Intygen kan exempelvis vara betyg, intyg om validering, eller arbetsgivarintyg.

Om den studerande har förvärvat kunskaperna på annat sätt, som inte finns dokumenterade, genomför läraren för det aktuella kursmomentet ett teoretiskt och/eller praktiskt individuellt utformat prov eller utformar en uppgift för den studerande att redovisa, på den eller de delar som den studerande vill få tillgodoräknade sig.

Den skriftliga begäran och intyg, betyg och/eller provresultat samt rekommendation från den undervisande läraren presenteras för ledningsgruppen, som fattar beslut i frågan om den studerande anses kunna tillgodoräkna sig det eller de moment hon eller han har beskrivit i sin skriftliga begäran.

Beslutet protokollförs och arkiveras tillsammans med övriga dokument som rör det aktuella tillgodoräknandet enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy.