Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Utbildningsanordnaren (skolan) ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur
  • Mentorstöd
  • Utökad lärartid
  • Teckenspråkstolkning
  • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
  • Förlängd studietid

Vilket stöd kan du få på din utbildning?

Hur utbildningsanordnaren (skolan) har planerat att stödja studerande som behöver pedagogiskt stöd under sina studier finns redovisat i utbildningsplanen som hör till utbildningen. Du kan ta del av utbildningsplanen antingen genom utbildningsanordnaren eller genom att kontakta oss på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Skolan ska sedan bedöma ditt individuella behov med hänsyn till de underlag och omständigheter som du för fram. Efter det får ni tillsammans komma fram till vilka stödåtgärder du behöver för att klara utbildningen. Det bör resultera i en åtgärdsplan som både du och utbildningsanordnaren skriver under.

Om du är i behov av förlängd studietid för att nå utbildningens mål kan du och utbildningsanordnaren komma överens om att utöka studietiden med upp till sju månader. Anordnarna är inte skyldiga att erbjuda förlängd studietid men de allra flesta gör det.

Om ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd beror på en funktionsnedsättning kan skolan få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. Då måste du lämna ett underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver extra stöd.

Lokalernas tillgänglighet

Diskrimineringslagen finns för att skydda dig med funktionsnedsättning. Enligt den ska skolan vidta skäliga åtgärder för att anpassa sina lokaler om du har behov av det. Målet är att du inte ska missgynnas jämfört med en person utan denna funktionsnedsättning.

Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en skola är skyldig att vidta, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Utbildningarna bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet. Kontakta den utbildning du är intresserad av om du behöver information om hur lokalerna ser ut. Det går också bra att kontakta oss på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Att tänka på

Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas.

Du behöver ha tänkt igenom ditt stödbehov och kunna visa på de omständigheter som talar för att du har ett verkligt behov av extra stödinsatser.