En viktig yrkesgrupp i vården är de medicinska sekreterarna. De är lite av spindeln i nätet för att kommunikationen med patienten och att patientflödet inom vården ska fungera optimalt. 

Rekryteringen av de medicinska sekreterarna sker idag från många olika håll i samhället. Detta beror till stor del på att vårdsystemet är i mycket snabb omvandling, inte minst genom de nya digitala möjligheterna, och vårderfarenhet är inte avgörande för att klara jobbet.

Arbetsrollen kommer också att förändras i takt med denna utveckling. Region Halland satsar exempelvis offensivt på implementeringen av ett nytt journalsystem 2023–2024. Det kommer innebära mindre manuellt journalskrivande och mer av att jobba i ett beslutssystem. Digitalisering, IT och den vardagliga verksamhetsutvecklingen kommer mer i fokus och administrativa uppgifter som idag ligger på läkare och sjuksköterskor kan omfördelas och göra vården effektivare.

Arbetsmarknaden är god och YHutbildningen på Campus Varberg ger en mycket bra plattform för att vara delaktig i allt det nya som nu sker inom vården.

Rebecca Wallin
Avdelningschef, vårdadministrativa enheten, område 3
Region Halland