Ledningsgrupp vid Campus Varberg har beslutat att följande regler skall gälla för dokumentation, såsom ljudupptagning, fotografering, filmning m.m., vid föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Yrkeshögskolan på Campus Varberg. För undervisning som ges på Campus Varberg via annat lärosäte, exempelvis föreläsningar vid högskoleprogram, så gäller respektive lärosätes ordningsregler.

  1. Ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer är ej tillåten.
  2. Den enskilde läraren har möjlighet att vid undervisningstillfället uttryckligen ge tillstånd till ljudupptagning, fotografering eller filmning vid det aktuella undervisningstillfället. Den enskilde läraren fastställer även de villkor som skall gälla för inspelningen vid den aktuella undervisningssituationen, exempelvis att endast ljudupptagning får ske.
  3. Studerande med beslut om särskilda anpassningar har rätt att dokumentera en föreläsning i enlighet med det stöd som beslutet omfattar, om exempelvis ljudupptagning är det bästa stödet så ska det framgå i intyget. Dokumentationen får då endast göras av den studerande själv genom personlig närvaro vid föreläsningen och på det sätt som framgår av beslutet. Behovet skall meddelas till läraren i god tid före föreläsningen och det är den enskilde studerande som har ansvar att vid förfrågan uppvisa intyg utfärdat av rektor för Yrkeshögskolan vid Campus Varberg. 
  4. Att ljudupptagning, fotografering och filmning vid ett givet tillfälle har godkänts innebär inte en rätt för den studerande eller annan som svarar för sådan upptagning att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda upptagningen för annat än sitt personliga bruk.
  5. Dessa regler påverkar inte Campus Varbergs möjligheter att som ett led i verksamheten spela in, fotografera och filma föreläsningar och andra undervisningssituationer.

Bakgrund

Teknikens utveckling och ökade tillgänglighet har medfört att frågan om de studerandes rätt att fotografera, filma och spela in föreläsningar och andra undervisningssituationer aktualiserats i allt större omfattning. Samtidigt har ny kunskap om studieteknik och lärstilar uppmärksammat hur olika former av upptagningar i undervisningssituationer kan innebära ett extra inlärningsstöd. Regler i denna fråga har därför efterfrågats.

Föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Campus Varberg är ej offentliga. Det är Campus Varberg som avgör vilka som skall ha tillträde till undervisning och lokaler.

Studerande antagen till utbildning har rätt att få närvara och delta i föreläsningar, seminarier, laboratorieövningar etc. som ges i utbildningen. Sådan närvaro och deltagande skall ske i enlighet med de ordningsregler som Campus Varberg uppställer.

Campus Varberg beslutar de ordningsregler som skall gälla vid föreläsningar och andra undervisningssituationer. Av hänsyn till såväl anställda och anlitade föreläsare som de studerande som är närvarande vid undervisningssituationer har ledningsgrupp beslutat att som huvudregel förbjuda alla former av inspelningar i undervisningssituationer vid Yrkeshögskolan på Campus Varberg. Undantag ges dock för studerande med beslut om särskilda anpassningar. Den enskilde läraren ges även möjlighet att i den aktuella undervisningssituationen tillåta inspelning m.m. Läraren beslutar då formerna för sådan inspelning.

För undervisning som ges på Campus Varberg via annat lärosäte, exempelvis föreläsningar vid högskoleprogram, så gäller respektive lärosätes ordningsregler.

En föreläsning kan utgöra ett upphovsrättsligt verk till vilket upphovsmannen innehar såväl den ekonomiska som ideella rätten. En ljud- eller bildupptagning av en föreläsning kan utgöra en exemplarframställning av det verk som föreläsningen utgör. Genom förhållningsreglerna begränsas de studerandes möjlighet till sådan exemplarframställning som enligt det upphovsrättsliga regelverket annars hade varit tillåteten såsom framställning av exemplar för privat bruk.