Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

Totalt kan betyg ge max 15 poäng Betyget C eller högre ger 3 poäng på vardera kurs:

  • Matematik 1, eller motsvarande
  • Svenska 1, eller motsvarande
  • Engelska 5, eller motsvarande
  • Praktisk ellära, eller motsvarande
  • Matematik 2, eller motsvarande

alternativt vid betyg från äldre betygsystem: Betyget VG eller högre ger 3 poäng på vardera kurs:

  • Matematik A
  • Svenska A
  • Engelska A
  • Matematik B

Särskilt prov

Totalt kan det särskilda provet ge max 40 poäng. Provet består av uppgifter där den sökande testas i matematik, kommunikation, svenska och problemlösningsförmåga. Provet är delvis datorbaserat. Syftet med provet är att bedöma hur väl den sökande kommer att ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande poängsätts med 1-10 poäng på respektive område

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen överstiger antal platser, sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder. Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 20 sökande med högst poäng och en lista med reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för det särskilda provet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas, undantaget de dokument som är upprättade på engelska, franska, tyska, spanska eller på något av de nordiska språken.Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det webbaserade ansökningsverktyget.

Vid lika poäng, all annan hänsyn enligt ovan tagen, sker lottning.