Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Ma B alternativt Ma 2a/2b/2c eller godkänt slutbetyg från El- och energiprogrammet med godkänt betyg i de programspecifika elkurserna.

Urvalsgrunder

BETYG

Urvalet ger max 20 poäng.

Godkänt betyg i matematik C, alternativt lägst betyg E i matematik 3b eller 3c = 10 poäng.

Godkänt betyg i matematik D, alternativt lägst betyg E i matematik 4 = 20 poäng.

SÄRSKILT PROV

Det särskilda provet kan ge max 40 poäng.

Särskilt prov där det klargörs hur väl de behöriga sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Provet görs utifrån ett test där egenskaperna samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och problemlösningsförmåga bedöms.

Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 0 poäng.

Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 10 poäng.

Bedöms ha mycket goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 25 poäng.

Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 poäng.

TIDIGARE UTBILDNING

Urvalet tidigare utbildning kan ge max 30 poäng.

Godkänd examen från gymnasieskolans Naturvetenskapliga program, Teknikprogrammet eller Elprogrammet = 30 poäng.

1 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 10 poäng.

2 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 20 poäng.

3 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 30 poäng.

Yrkeserfarenhet

Urvalskriteriet yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng.

12 månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom teknisk yrke på heltid = 10 poäng.

13–24 månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom teknisk yrke på heltid = 20 poäng.

25< månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom teknisk yrke på heltid = 30 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.