Fredag den 13 maj var universitetslektorerna Mattias Nilsson och Mikael Thelin från Högskolan i Halmstad på plats vid Campus Varberg och informerade yrkesverksamma lärare från Varbergs kommun om upplägget för den nya kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) som Högskolan i Halmstad ger i samarbete med Campus Varberg.  

Den nya kompletterande pedagogiska utbildningen är en del av arbetet med att motverka lärarbristen. Från och med höstterminen 2022 startar regeringen en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot grundskola årskurs 7-9 eller till gymnasiet. Den ettåriga utbildningen är tänkt att underlätta för personer med en akademisk examen att ställa om till läraryrket.

En viktig del i samarbetet med Högskolan i Halmstad och Campus Varberg är att Högskolan går in och deltidsanställer ett antal yrkesverksamma lärare från grundskolans senare år och gymnasieskolan i Varbergs kommun. Dessa kommer att finnas med under utbildningen som ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska mentorer för de studerande.

Den modell som Högskolan i Halmstad och Campus Varberg bygger upp tillsammans med grund- och gymnasieskolan i Varbergs kommun har redan genererat ett nationellt intresse hos såväl andra universitet och högskolor men även från Utbildningsdepartementet. En av anledningarna till intresset är den unika modell där aktörer från stat och kommun samverkar tätt och nyttjar varandras resurser för att skapa en attraktiv och praktiknära utbildning med god kvalitet. En ytterligare orsakt till det nationella intresset är det stora antalet sökande till utbildningen, totalt har över 1000 ansökningar kommit in.