140826I samband med starten av det nya mentorprogrammet på Campus Varberg hösten 2014 lanseras ett helt nytt verktyg för att underlätta samtalsprocessen mellan mentor och adept. Verktyget är framtaget i nära samarbete med managementkonsulten Kirsten Poulsen från KPM+ i Köpenhamn samt en referensgrupp bestående av tidigare mentorer. Syftet med Campus Varbergs mentorprogram är att adepterna ska förbereda sig och känna sig tryggare inför steget ut i arbetslivet.

Mentorprogrammet har tre faser. Förberedelsefasen, genomförandefasen och avslutningsfasen. För varje fas har en stor canvasduk tagits fram och till dem en tillhörande guidebook. Canvasdukarna tar upp olika samtalsämnen som kan vara lämpliga att beröra under de olika faserna. Dukarna hjälper mentor-adept-paren att hålla en röd tråd i samtalen samt att snabbt gå tillbaka för att se vad man diskuterade vid föregående träff. Under varje ämne finns det möjlighet att anteckna. Guidebooken förtydligar och ger tips och råd. Verktygen kommer att delas ut till samtliga mentorer och adepter under kick-offen. 
 
Mentorprogrammet ingår som en del i KASK-projektet Skandinavisk Innovationskultur. Verktygen kommer att översättas till danska av Arkitektskolen Aarhus som också är deltagare i projektet.