Som en följd av en nationell kvalitetsutvärdering utförd av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har vissa brister i utbildningen Grundlärare med inriktning mot fritidshem identifierats. Det handlar bland annat om att forskningsmiljön mot den fritidshemsdidaktiska kärnan behöver stärkas. Utbildningen ges av Högskolan i Borås på Campus Varberg och på Högskolan i Borås.

Utvärderingen är gjord av UKÄ, med syfte både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. Efter att utvärderingen gjordes 2019 har Högskolan i Borås haft ett pågående utvecklingsarbete kring utbildningen för att komma till rätta med bristerna. Trots det har UKÄ i dagarna fattat beslut om att dra in examenstillståndet för utbildningen Grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Vi vill självklart ha hög kvalitet på våra utbildningar och därför ser vi att denna granskning har gett oss goda insikter och konstruktiv kritik som vi tar på allvar, säger Peter Andersson Lilja, sektionschef på Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning. Vi har tidigare blivit prövade inom andra utbildningar och då fått omdömet hög kvalitet, vilket vi är stolta över. Därför tar vi emot det här beslutet från UKÄ med ambitionen att detta ska stärka oss som lärosäte och stärka kvaliteten på alla våra utbildningar, fortsätter Peter Andersson Lilja.

Pågående utbildningar påverkas inte

Beslutet från UKÄ innebär att inga nya studenter kan antas eller examineras innan bristerna har åtgärdats och ett nytt examenstillstånd utfärdats. De studenter som påbörjat utbildningen i Borås och Varberg påverkas inte av den indragna examensrätten utan kommer att kunna fullfölja sina utbildningar. – För befintliga studenter samlar vi nu ihop vår gemensamma kompetens för att säkerställa en god utbildning med hög kvalitet fram till examen, säger Peter Andersson Lilja.

Kompetensen och forskningsmiljön behöver stärkas

De vidtagna åtgärderna ger inte tillräckliga förutsättningar för att Högskolan i Borås ska kunna anta nya studenter och samtidigt säkra hög kvalitet i utbildningen. Antalet utbildningsplatser har ökat markant de senaste åren och där gör UKÄ bedömningen att antalet lärare med fritidspedagogisk kompetens inte är tillräcklig i förhållande till det stora studentantalet. Professionskompetensen bedöms vara tillfredsställande, men det är den vetenskapliga kompetensen som har brister, främst gäller det få forskningsaktiva universitetslektorer inom fritidshemsforskning.

Vi har haft ett drygt år på oss att komma till rätta med de områden som UKÄ har pekat ut. Tyvärr har vi inte lyckats fullt ut. Vi har till exempel svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat kompetens. Det beror bland annat på att det här är ett vetenskapligt ungt område som innebär att konkurrensen om de medarbetare som har en tydligare forskningsprofilering inom området är stor, säger Peter Andersson Lilja.

Sammanhanget för den fritidspedagogiska forskningen är delvis oklar menar granskningen, exempelvis saknas vetenskaplig ledning av området då det för närvarande inte finns någon docent eller professor inom fritidshemspedagogisk forskning. UKÄ anser därmed att lärosätet inte säkerställer den vetenskapliga kompetensen vare sig på lång eller kort sikt.

– För att nå den kvalitativa nivån på utbildningen som granskningen efterfrågar och som vi som lärosäte eftersträvar, har vi ett antal frågor där vi behöver stärka oss innan vi på nytt kan söka om att få examenstillstånd, avslutar Peter Andersson Lilja.

Ovanstående nyhet publicerads ursprungligen på www.hb.se den 16 januari 2021