Myndigheten för yrkeshögskolan har släppt en preliminär rapport över den kvalitetsgranskning som utförts av utbildningen "Energitekniker med specialisering vindkkraft" och det är goda vitsord rakt igenom.

Kvalitetsgranskningen har utgått från ett underlag som består av uppgifter som finns i myndighetens eget register, och uppgifter och självvärdering som utbildningsanordnaren och sju av ledningsgruppens ledamöter har skickat in.

Myndighetens observationer och bedömningar har sammanställts under fyra rubriker. Rubrikerna motsvarar de kvalitetskriterier som ligger till grund för granskningen.

Ledningsgruppens ledamöter har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom yrkesområdet

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att ledningsgruppens sammansättning säkerställer god kunskap om de kompetenskrav yrkesrollen innebär. De företag som har företrädare i ledningsgruppen representerar det arbetsliv som rekryterar personal från utbildningen.

Ledningsgruppen säkerställer en hög yrkesrelevans i utbildningens alla delar

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att ledningsgruppen genom sitt arbete säkerställer en hög grad av arbetslivsanknytning och yrkesrelevans i utbildningen.

Ledningsgruppens arbetsformer är effektiva

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att ledningsgruppen har en tydlig och gemensam bild av utbildningen och dess kompetenskrav och arbetar effektivt.

Ledningsgruppen ser till att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att utbildningsanordnaren bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där både arbetslivsrepresentanterna och de studerande har en aktiv roll.