Varbergs Sparbank har genom Sparbanksstiftelsen gett Campus Varberg möjlighet att erbjuda forskningsstipendier med syfte att öka forskningens närvaro vid Campus Varberg. Målet med satsningen är att resultaten långsiktigt ska gynna såväl offentlig som privat sektor lokalt.

Campus Varberg har under året arbetat med att ta fram en modell för genomförandet av forskningsstipendierna. Forskare vid de högskolor och universitet som har utbildning förlagd till Campus Varberg har haft möjlighet att svara på utlysningen om de stipendier som möjliggjorts genom Sparbanksstiftelsen Varberg.

Vi vill tacka Sparbanksstiftelsen Varberg för möjligheten att öka forskningens närvaro vid Campus Varberg. I våra kontakter med lärosäten har vi uppfattat ett stort intresse för utlysningen av stipendiet, och vi tror att det kommer att bidra till att Campus Varberg fortsatt kan vara en intressant samarbetspartner för högskolor och universitet. Självklart hoppas vi kunna stärka våra befintliga samarbeten, men även utveckla nya, säger Maria Gustafsson chef vid Campus Varberg.

Elva ansökningar har inkommit och en referensgrupp från Campus Varberg har föreslagit Sparbanksstiftelsen Varberg att besluta om fyra forskningsprojekt. Projekten kommer att starta 2021 och varje projekt har tilldelats 450 000 kronor.

Nedan listas kort de fyra projekt som beviljats stipendier.

hb

Consuming digital data: commercial, productive and critical implications

Projektet syftar till att se hur konsumenter förhåller sig till datadriven, riktad, reklam. Hur man ser på integritet, datainsamling och artificiellt skapat innehåll utifrån beteendemönster. Forskningen och dess resultat kommer att stärka befintliga utbildningar vid Campus Varberg, specifikt Handelsekonomiprogrammet och Event management. Projektet syftar även till att samverka med det befintliga projektet Futures by Design och Datalabb Halland där studenter hjälper företag att bättre förstå och nyttja den data de skapar genom sin verksamhet/produktion. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

MAU

Välja eller inte välja: vad är ett val?

Den halländska landsbygden har nationellt sett en lägre grad av vidareutbildning men en högre grad av entreprenörskap. Hur samverkar dessa faktorer och leder fram till en alternativ väg till utveckling än det som rekommenderas av utbildningssystemet? Projektet syftar till att integrera forskning och resultat i studie- och yrkesvägledarprogrammet samt skapa insikter för hur Campus Varberg kan bidra till en utveckling av det som är särskilt i bygden. Dessa lokala förutsättningar är viktiga erfarenheter för att kunna utveckla kunskap om hur exempelvis vägledare kan arbeta för att lyfta fram alternativa vägar till arbetsmarknaden. Forskningen genomförs i samverkan med Malmö universitet.

his

Organisatorisk resiliens hos partnerbutiker till Campus Varberg under corona-krisen

Projektet syftar till att studera hur butiker i Varberg hanterat att möta krisen under coronapandemin. Detta utifrån begreppet organisatorisk resiliens. Ambitionen är även att stärka Campus Varbergs relationer med den lokala handeln, främst kopplat till utbildningen Handelsekonomiprogrammet. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Skövde.

hb

Vinnande omvärldsrelationer

Forskningen ingår som en del av ett växande forskningsområde med fokus på det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med övriga delar av samhället. Projektet vill bidra till detta område genom att studera elitfotbollsföreningars livskraft med fokus på hållbara omvärldsrelationer. Projektet syftar till att integrera forskning i utbildning men även att arrangera två forskningsseminarier vid Campus Varberg till vilket forskare, praktiker, lärare och studenter bjuds in för att skapa förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kunskap om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel har potential att bidra till hållbar utveckling lokalt och regionalt. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

Efterfrågad forskning – en långsiktig satsning

Forskningen syftar till att möjliggöra ett fördjupat och utvecklat samarbete mellan utbildning, akademi och arbetsliv. Ambitionen är att den ökade närvaro av forskning ska bidra till att bibehålla och stärka attraktiviteten i ett växande Varberg gällande kompetensförsörjning men även för att öka etablering och konkurrenskraft. Forskningen syftar även till att bidra till det livslånga lärandet och långsiktigt verka för en välfungerande välfärd.

Genom att öka forskningens närvaro hoppas vi att Campus Varberg som lärosäte blir mer intressant och att det möjliggör ett utökat utbyte med högskolor och universitet. Satsningen från Sparbanksstiftelsen är långsiktig och vi känner att ett starkt Campus är en viktig fråga för Varberg både nu och i framtiden, säger Jan Inge Lyckberg verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Varberg.

Logotyp för Sparbanksstiftelsen Varberg