Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskild behörighet

Godkända betyg i Sv B, En B, Ma A alternativt Sv 2, En 6, Ma 1a/1b/1c.

Urvalskriterier

Särskilt prov

Det särskilda provet kan ge max 30 poäng och består av tre delar:

  • Svenska
  • Engelska
  • Datoranvändning

Testerna i svenska grundar sig i svenskaförståelse, därmed är de svåra att förbereda sig på. Testerna görs då det inom yrket är viktigt med god svenskaförståelse. Testerna i engelska består av läs- och ordförståelse. Testerna i dator fokuserar på datorkunskap inom skriv- och layoutmoment, vilket också är en viktig faktor i ert kommande yrke. Viktigt att poängtera är att snabbhet på tangentbordet samt fingersättning inte poängbedöms.

Samtliga behöriga sökande kallas till antagningstesterna. Motivet till detta särskilda urvalsverktyg är att se vilka av de sökande som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 30 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas särskilt prov i svenska högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.