Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

  • Engelska 5 alt. A - Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
  • Engelska 6 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 5 poäng

Särskilt prov
Skriftligt prov som mäter ord- och läsförståelse samt svenska skrivregler ger max 15 poäng.

Urvalstester

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen så kallas samtliga behöriga till urvalstester. Motivet till detta särskilda urvalsverktyg är att se vilka av de sökande som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Det särskilda urvalstestet kan ge max 20 poäng och består av tre delar enligt följande:

  • Läs- och ordförståelse – max 5 poäng
  • Svenska skrivregler – max 5 poäng
  • Muntligt test i svenska - max 10 poäng

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder. Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 30 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, genomförs lottning. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen på Campus Varbergs hemsida. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde till utbildningen. Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Vid lika poäng genomförs lottning.