Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Ma B alternativt Ma 2a/2b/2c eller godkänt betyg i Energiteknik 1 och Praktisk ellära eller Ellära A, Ellära B och Växelström trefas eller ett års yrkeserfarenhet från elbranschen. Deltid omräknas till heltid.

Urvalsgrunder

Betyg

Urvalet kan ge max 20 poäng.

Godkänt betyg i matematik C, alternativt matematik 3b eller 3c = 10 poäng.

Godkänt betyg i matematik D, alternativt matematik 4 = 20 poäng.

Särskilt prov

Urvalskriteriet kan ge max 40 poäng.

Särskilt muntligt prov där förutsättningarna att klara utbildningen klargörs med behöriga sökanden. Det muntliga provet görs utifrån ett strukturerat frågeformulär där möjligheten till subjektiva bedömningar minimeras. De egenskaper som bedöms är: samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, branscherfarenhet, teknikintresse, förståelse för yrkesrollen, studiemotivation.

Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 15 poäng.

Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 30 poäng.

Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 poäng.

Tidigare utbildning

Urvalskriteriet kan ge max 30 poäng.

Godkänd examen från gymnasieskolans naturvetenskapliga program, tekniskt program eller elprogram = 30 poäng.

1 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 10 poäng.

2 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 20 poäng.

3 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 30 poäng.

Med relevant utbildningsområde avses här utbildningsområde inom någon teknisk inriktad utbildning.

Yrkeserfarenhet

Urvalskriteriet kan ge max 30 poäng.

12 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid = 10 poäng.

13-24 månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid = 20 poäng.

25< månaders relevant arbetslivserfarenhet på heltid= 30 poäng.

Med relevant arbetslivserfarenhet avses här arbetslivserfarenhet inom något tekniskt område. Deltid räknas om till heltid.

 

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.