Har du klagomål på en utbildning eller Campus Varbergs verksamhet? Det är viktigt att du meddelar oss om du tycker att något inte fungerar.

Vad är ett klagomål?

Ett klagomål innebär i det här fallet att du är missnöjd med något som har med din utbildning att göra. Det kan till exempel vara:

  • Hur du eller någon annan blir behandlad
  • Hur utbildningen genomförs
  • Hur Campus Varbergs verksamhet fungerar.

Vad som "räknas" som ett klagomål är individuellt. Varje enskild person har rätt till sin upplevelse, och det är denna upplevelse som gäller vid anmälan om klagomål. Du enskild person bestämmer själv om du vill lämna ett klagomål eller inte.

Hur du lämnar ett klagomål

Du lämnar klagomål enligt följande process. Börja med steg 1 och gå vidare till nästa steg om du inte är nöjd med det svar du fått eller eventuella åtgärder som gjorts.

Steg 1: Kontakta ansvarig personal eller rektor

Kontakta ansvarig personal eller rektor. Du kan antingen fylla i en klagomålsanmälan digitalt, eller prata med dem om problemet. I de fall ett klagomål har lämnats in muntligen, kommer det att dokumenteras skriftligt av den personal eller rektor du pratat med.

Tänk på att de utbildningar som hålls på Campus Varberg, men anordnas av ett annat lärosäte (till exempel högskoleutbildningar), har en egen process för att hantera klagomål. I dessa fall behöver du vända dig direkt till det lärosäte som ansvarar för utbildningen.

Steg 2: Kontakta skolans huvudman

Kontakta skolans huvud­man. För yrkeshögskoleutbildningar som anordnas av Campus Varberg är Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun huvudman. För att lämna ett klagomål fyller du i klagomålsanmälan digitalt.

Har du klagomål på en utbildning som hålls på Campus Varberg, men anordnas av ett annat lärosäte (till exempel högskoleutbildningar)? Då vänder du dig direkt till huvudmannen för det lärosäte som ansvarar för utbildningen.

Steg 3: Kontakta ansvarig myndighet

Kontakta den myndighet som ansvarar för tillsynen av din utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är tillsyns­myndighet för alla yrkeshögskoleutbildningar. Du kommer i kontakt med dem genom att lämna klagomål på en utbildning (myh.se).

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är tillsynsmyndighet för alla högskolor och universitet. På deras webbplats kan du göra en anmälan mot ett lärosäte (uka.se).

Hur Campus Varberg hanterar inlämnade klagomål

Efter att du lämnat in ett klagomål meddelar vi dig när ärendet har registrerats hos oss. Därefter påbörjas en utredning av ansvarig chef eller hand­läggare på Campus Varberg alternativt direkt hos huvud­mannen. Så fort utredningen är klar återkopplar vi med svar till dig.

Alla inlämnade klagomål (oavsett om de lämnats muntligt eller skriftligt) dokumenteras tillsammans med dess utredning och svar i ett av Varbergs kommuns diarie­system. Handlingarna kan sedan begäras ut, men innan vi lämnar ut något görs alltid en sekretess­prövning.