Campus Varberg är en mäklare, mötesplats och motor för kunskap. Genom Efterfrågad utbildning verkar Campus Varberg för att möta omvärldens kompetensförsörjningsbehov och genom Efterfrågad utveckling för att möta de utvecklingsbehov som finns.

Satsningen Efterfrågad forskning verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och projekt som erbjuds och bedrivs vid Campus Varberg. Genom finansiering från Sparbanks­stiftelsen i Varberg har Campus Varberg möjlighet att utlysa stipendier för att genomföra forskning inom de ämnes­discipliner och projekt som finns representerade vid Campus Varberg.

Vem kan ansöka?

Stipendierna utlyses ett år i taget och riktar sig till samverkansparter till Campus Varberg eller eventuella andra lärcentran som vill samverka med Campus Varberg. Såväl doktorander, disputerade och forskar­utbildade motsvarande lägst filosofie licentiat välkomnas att söka. Hela summan betalas ut direkt och ska omfatta eventuella kostnader.

Ansökan

Ansökan för årets stipendier är öppen. Sista datum för ansökan är 30 september 2024.

Ansökan ska göras på avsedd blankett och ska innehålla en kort redogörelse av den planerade forskningen som lyfter fram syfte, metodik, tidsplan samt tidigare forskning på området. Vidare ska en kort redogörelse för forskningen kopplas till satsningen Efterfrågad forskning. Utöver redogörelse ska sedvanliga ansökningshandlingar, det vill säga personligt brev, CV och referenser bifogas.

Ansökan skickas via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med ämnesrubrik "Efterfrågad forskning 2023". Inlämnad ansökan behandlas som offentlig handling.

   Gå till stipendie­ansökan för forskning

Beviljad forskning

Ta del av tidigare beviljade forskningsprojekt inom satsningen Efterfrågad forskning utifrån det år som forskningen bedrevs:

2023

 • Dynamic system design for optimal charging infrastructure for transport systems based on integration of cable charging and battery swapping

  • Syftet med detta projekt är att utforska logistik- och transportförhållanden för att designa ett optimalt infra-laddningssystem. Detta kan baseras på kombinationer av kabelladdning och batteribyteslösningar samt strukturer som omfattar/integrerar kabelladdning och batteribyteslösningar med fokus på logistiska situationer runt Varberg. Projektet kommer att arbeta för att resultat, modeller och lösningar i möjligaste mån kan integreras i befintliga och i framtida utbildningar vid Campus Varberg. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

 • Hållbart byggande i trä – vad är utmaningarna framåt?

  • Syftet med projektet är utifrån ett nuläge för flervåningshus, lokaler för näringsverksamhet samt offentliga byggnader, identifiera framtida utvecklingsområden rörande hållbart byggande med fokus på trä och kombination av system och produkter. Forskningens övergripande mål är att bidra till och underlätta för ett hållbart byggande. En betydande del i detta är att bidra med trovärdiga underlag så faktabaserade beslut kan fattas. Projektet bidrar till utbildningsverksamhet vid Campus Varberg genom framställande av fallbeskrivningar, nyckeltal och även färsk kunskap om hållbart byggande i trä med relevans för flera utbildningar, men även för företag verksamma inom byggsektorn. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

 • Digitala hälsoinnovationers inverkan på sjuksköterskans yrkesroll och arbetsmiljö inom hemsjukvården

  • Projektet undersöker hur användningen och implementeringen av digital teknik inom hemsjukvården påverkar sjuksköterskors arbetsmiljö och profession. Forskningen förväntas bidra med kunskap om såväl förutsedda som oförutsedda konsekvenser av digitalisering samt hur framtida innovationer kan utformas i samverkan med sjukvårdspersonal. Forskning utifrån ett hälso- och livsstilsperspektiv kan öka kunskapen om hur teknikanvändning påverkar människor och deras vardag och bidra till tvärvetenskapliga samarbeten inom högskolan. Vidare forskningsstudier kan även bidra till att stärka forskningsanknytningen vid Campus Varberg. Forskningen görs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

 • Innovationssprintar i TechArena Varberg

  • Campus Varbergs TechArena är en neutral plattform där företag och offentliga organisationer samverkar med forskare, studenter och användare för att lösa komplexa verksamhetsproblem, skapa innovativa prototyper samt generera och sprida ny kunskap relaterat till digital teknologi genom så kallade innovationssprintar. Under kommande två år kommer Campus Varbergs TechArena att genomföra nio innovationssprintar i samarbete med Högskolan i Borås. Forskningsstipendiet kommer användas som riktade medel (konsultuppdrag) för att upphandla en till två doktorander eller forskare för att forska på sprintarnas process och innehåll.

2022

 • Booksmart eller "Streetsmart"? En analys av den faktiska finansiella kompetensen bland entreprenörer i Varbergs kommun

  • Syfte är att beskriva entreprenörers faktiska finansiella kompetens, och därmed bidra med en mer inkluderande syn på finansiell kompetens. Den kunskap som genereras kan ge nya perspektiv och idéer för hur utbildning och stödjande verksamhet för entreprenörskap kan utformas. Integrerat lärande efterfrågas allt mer av studenter, och det finansiella inslaget i Handelsekonomiprogrammet är relativt begränsat. De sökande ser ett behov av att tydligare integrera olika slags kompetenser i utbildning, speciellt gränssnittet mellan finansiell kompetens, marknadsföring och digitalisering. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Skövde.

 • Hållbarhet och mångfald inom högre utbildning som leder till människovårdande yrken: salutogena värdens betydelse för utbildningens genomförande hos studenter med utländsk bakgrund

  • Syfte är att undersöka mångfald och hållbarhet inom högre utbildning med fokus på studenter med utländsk bakgrund inom utbildningar som leder till människovårdande yrken. Forskningens närvaro blir direkt då projektet berör studenter i sjuksköterskeprogrammet och deras studietid. I projektet berörs implicit värdefrågor som kan förväntas vara möjliga att generalisera, och därmed bidra till nytta även i vidare bemärkelse. Det sätter också Campus Varberg på kartan som en betydelsefull aktör när det gäller att bedriva och medverka till samhällsviktiga utbildningar. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

 • (O)organiserad kreativitet

  • Syfte är att öka kunskapen om hur kreativitet kan stimuleras på en plats utan att överorganiseras, och i förlängningen hitta en balans av organiserad och o-organiserade kreativa krafter som gemensamt bidrar till en regions/stads/plats långsiktiga livskraft. Event management är en utbildning som förbereder studenterna på att utveckla nya profiler, aktiviteter, mötesplatser osv. Därför är kreativitetsmetoder ytterst relevanta, och denna forskning kan vidare bidra till att de som utexamineras kan verka som kreativa motorer på sina framtida arbetsplatser. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

 • Förenad human och AI för förbättrad arbetsmiljö

  • Syfte är att utveckla en metod innehållande konkreta råd och processtöd för hur en förbättrad arbetsmiljö kan skapas där människor och AI samverkar i regioner, ett digitalt hybridsystem som kommer att illustrera och exemplifiera samverkan mellan människor och AI samt utveckla design principer som syftar till att stödja utveckling av framtidens digitala system för samverkan Projektet förväntas också bidra till att stärka Campus Varbergs möjligheter att fungera som mäklare, mötesplats och motor. Kunskap från projektet bör kunna införlivas som delar av Campus befintliga program såsom Handelsekonomiprogrammet, IT-projektledare, logistiker samt systemutvecklare.net. Ska också bidra till Varbergs vision om västkustens kreativa mittpunkt. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

 • Nya former av entreprenörskap kopplat till besöksnäring på landsbygden

  • Syfte är att undersöka nya former av entreprenörskap kopplat till besöksnäring på landsbygden och att lära från goda exempel samt att generera ny kunskap om vilka förutsättningar, möjligheter och hinder som framgångsrika entreprenörer upplever. Förslagsvis är slutrapporten en kortare bokform med målgrupp såväl studenter på Event management programmet som praktiker. Sökande är kursansvarig för tre kurser vid Event management programmet och projektet kan leda till ett kunskapsutbyte mellan forskning och undervisning. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

 • Entreprenöriellt bemötande av ekonomisk nedgång – hållbar lönsamhet och strategisk utveckling av verksamhet och e-handel hos partnerbutiker till Campus Varberg

  • Syfte är att generera praktisk och teoretisk kunskap om hur företagets resurser påverkas av krisen och hur företagare med hjälp av entreprenöriella strategier hanterar den för att överleva, utvecklas och skapa hållbar lönsamhet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Handelsekonomiprogrammet på Campus Varberg. Datainsamlingen kommer primärt att skötas av studenterna och blir fortsättning av tidigare beviljade projekt. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Skövde.

2021

 • Bäckenbottensskada – ett osynliggjort och normaliserat kvinnligt hälsoproblem. Vad vet unga kvinnor om bäckenbotten och hur kan vi främja jämställd behovsanpassad vård för att förebygga och behandla förlossningsskador?

  • Bäckenbottendysfunktion till följd av förlossningsskador drabbar 46% av kvinnor och innebär stora kostnader för samhället. Besvären kan leda till läckage av urin och avföring och det kan även leda till framfall vilket betyder att livmoder, urinblåsan och ändtarmen buktar ut genom slidan. Det råder brist på forskning inom området bäckenbottenskador. Forskningen och dess resultat kommer naturligt att integreras med sjuksköterskeutbildning och stärka befintlig utbildning vid Campus Varberg och vårdkompetensen regionalt i norra Halland. Dessutom kommer forskningens resultat kartlägga kunskaper om bäckenbotten bland unga kvinnor som studerar på Campus Varberg. Tanken är på sikt att implementera studiens resultat i sjuksköterskeutbildningen och utveckla föreläsningar/workshop om bäckenbottenhälsa för studenterna. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

 • Äldre personer med sömnproblem i särskilt boende provar tyngdtäcke, en interventionsstudie

  • Tyngdtäcke är ett alternativ till läkemedel vid sömnbesvär som inte har studerats i tidigare studier på äldre personer i särskilt boende. Projektet kommer att studera effekterna av tyngdtäcke på särskilda boende där många äldre lider av sömnproblem. Genom att integrera studien med undervisning bidrar det till att inspirera framtidens sjuksköterska för att kunna möta dagens och morgondagens utmaning. Stipendiaten planerar att delta och presentera studien med Campus Varberg som utgångspunkt i olika konferenser både nationellt och internationellt. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

 • Strategier för implementering av livslångt lärande

  • Region Halland (2021) betonar att det finns en stark koppling mellan bra utbildningssystem för vuxna och Hallands utveckling för att klara av att möta arbetsmarknadens föränderliga behov av kunskap och kompetens. Möjliga effekter som kan uppnås av detta projekt är en ökad kompetensförsörjning och livslångt lärande som i sin tur kan stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt näringsliv i regionen. Projektet syftar att hitta modeller för hur lärosäten kan fungera som en utbildningspartner för näringslivet och möta den snabba tekniska utvecklingen samt hur näringslivet kan samverka kring utformning, genomförande och utvärdering av kurser. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

 • Vad värdesätter kunden? Nya kundperspektiv på e-handel av partnerbutiker till Campus Varberg

  • Syftet med projektet är att kartlägga kundperspektivet på e-handel driven av små och medelstora detaljhandelsföretag, med utgångspunkt hos konsumenter i Varberg och Halland. Projektet kommer att realiseras i samarbete med Handelsekonomprogrammet inom ramarna för tre kurser. Det praktiska resultatet förväntas vara ett ramverk över viktiga aspekter av e-handel utifrån kundperspektiv, som kan hjälpa små lokala handlare att uppnå effektivare digitalisering av sin verksamhet. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

 • Metoder och verktyg för entreprenöriellt lärande som brygga mellan utbildning och arbetsliv

  • Projektet handlar om att utveckla idéer, metoder, modeller och verktyg kring entreprenöriellt lärande. Effektstudier visar att studenters lärande stärks när de får lära sig genom att skapa värde för andra, så kallat värdeskapande lärande. Den unika kontext Campus Varberg utgör studeras mer i detalj, detta gäller särskilt sådana aktiviteter som involverar nära samarbete mellan Campus Varberg och arbetslivet. Forskningen har tydliga kopplingar till systematiskt kvalitetsarbete och handlingsbaserad arbetslivskopplad pedagogik. Sådant arbete utgör en naturlig och viktig del av Campus Varberg, och kommer i och med projektet kunna få tydligare forskningsanknytning. Forskningen genomförs i samverkan med Chalmers universitet.

2020

 • Consuming digital data: commercial, productive and critical implications

  • Projektet syftar till att se hur konsumenter förhåller sig till datadriven, riktad, reklam. Hur man ser på integritet, datainsamling och artificiellt skapat innehåll utifrån beteendemönster. Forskningen och dess resultat kommer att stärka befintliga utbildningar vid Campus Varberg, specifikt Handelsekonomiprogrammet och Event management. Projektet syftar även till att samverka med det befintliga projektet Futures by Design och Datalabb Halland där studenter hjälper företag att bättre förstå och nyttja den data de skapar genom sin verksamhet/produktion. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

 • Välja eller inte välja: vad är ett val?

  • Den halländska landsbygden har nationellt sett en lägre grad av vidareutbildning men en högre grad av entreprenörskap. Hur samverkar dessa faktorer och leder fram till en alternativ väg till utveckling än det som rekommenderas av utbildningssystemet? Projektet syftar till att integrera forskning och resultat i studie- och yrkesvägledarprogrammet samt skapa insikter för hur Campus Varberg kan bidra till en utveckling av det som är särskilt i bygden. Dessa lokala förutsättningar är viktiga erfarenheter för att kunna utveckla kunskap om hur exempelvis vägledare kan arbeta för att lyfta fram alternativa vägar till arbetsmarknaden. Forskningen genomförs i samverkan med Malmö universitet.

   Lyssna på poddavsnittet "Att välja eller inte välja". Du kan också välja att ladda ner att-valja-eller-inte-valja.mp3 (76,9 MB) om du hellre vill lyssna på det från din lokala enhet.
 • Organisatorisk resiliens hos partnerbutiker till Campus Varberg under corona-krisen

  • Projektet syftar till att studera hur butiker i Varberg hanterat att möta krisen under coronapandemin. Detta utifrån begreppet organisatorisk resiliens. Ambitionen är även att stärka Campus Varbergs relationer med den lokala handeln, främst kopplat till utbildningen Handelsekonomiprogrammet. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Skövde.

 • Vinnande omvärldsrelationer

  • Forskningen ingår som en del av ett växande forskningsområde med fokus på det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med övriga delar av samhället. Projektet vill bidra till detta område genom att studera elitfotbollsföreningars livskraft med fokus på hållbara omvärldsrelationer. Projektet syftar till att integrera forskning i utbildning men även att arrangera två forskningsseminarier vid Campus Varberg till vilket forskare, praktiker, lärare och studenter bjuds in för att skapa förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kunskap om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel har potential att bidra till hållbar utveckling lokalt och regionalt. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

Chalmers logotypHögskolan i Borås logotypHögskolan i Halmstad logotypHögskolan i Skövde logotypMalmö universitet logotyp

Med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg