Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Ma B, Sv B alternativt Ma 2a/2b/2c, Sv 2. För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​.​

Urvalsgrunder

Betyg

Urvalet betyg kan ge max 10 poäng. Meritvärde från gymnasieskolans Teknikprogram, Industriprogram, Hotell- och restaurangprogram eller Restaurang- och livsmedelsprogram.

Meritvärde 10.00–12.99 = 4 poäng.

Meritvärde 13.00–15.99 = 6 poäng.

Meritvärde 16.00–18.99 = 8 poäng.

Meritvärde 19.00–20.00 = 10 poäng.

Särskilt prov

Det särskilda provet kan ge max 40 poäng. Särskilt prov där förutsättningarna att klara utbildningen klargörs med behöriga sökanden. Provet görs utifrån ett test där egenskaperna samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och problemlösningsförmåga bedöms.

Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 0 p.

Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 10 p.

Bedöms ha mycket goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 25 p.

Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 p.

Tidigare utbildning

Urvalet tidigare utbildning kan ge maximalt 10 poäng.

Teknikprogrammet eller Industriprogrammet = 10 poäng .

Hotell- och restaurangprogrammet = 5 poäng.

Hantverksprogrammet = 5 poäng.

Annan teknikutbildning omfattande minst 6 månader på heltid = 5 poäng.

Yrkeserfarenhet

Urvalskriteriet yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng.

Yrkeserfarenhet från tekniskt område:

1–2 år heltid: 10 poäng.

2–5 år heltid: 20 poäng.

Mer än 5 års erfarenhet på heltid: 30 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.