– Att projektera en biogasfabrik är en omfattande process, då det handlar om en förhållandevis ny värld. Biogas produceras i och för sig redan som komplement vid många reningsverk, men då som en naturlig del i den lokala samhällsutvecklingen. Att etablera helt nya, fristående enheter med andra råvaror ställer helt andra krav, men det är just detta som är spännande.

Anders primära uppgifter handlar om att hitta lämpliga etableringsplatser eller utvärdera om en föreslagen plats har rättpotential, både produktionsmässigt och ekonomiskt.

Råvaran kallas substrat och består av livsmedelsavfall, slakteriavfall, energigrödor och ofta gödsel. Tillgången till och mixen av råvara är viktiga parametrar i samband med etableringen. En annan är flödet, eller logistiken, in till fabriken. Gasen ska också kunna avsättas på en marknad.

– De olika parametrarna avgör hur stor fabriken ska bli och hur man ska få bästa möjliga output till lägsta möjliga kostnad. Sedan är det dags för tillståndsprocessen, som är mångfasetterad. En sådan här anläggning måste ta hänsyn till miljöbalken samt plan- och bygglagen, det krävs hanteringstillstånd för brandfarliga varor, bearbetningstillstånd och så vidare, och det ställs stora krav på hur anläggningen får se ut.

– Vi är ett team som jobbar med det här. När vi har tillstånd och våra specifikationer är klara går vi ut till olika leverantörer som får lämna in anbud. När det blir dags att bygga har vi egna projektledare som ansvarar för denna del. Någon annan jobbar med avtalen för leveranser av substrat och en tredje med kontrakt för gasleveranser. Detta är alltså ett väldigt varierande jobb med många olika uppgifter, och jag gillar speciellt att det handlar om miljö.